Regulamin

Dla zagwarantowania przejrzystości współpracy Winter Is My Love stworzył Regulamin, który określa zasady korzystania ze Sklepu, dostarczania i realizacji zamówień, zapłaty ceny sprzedaży, przysługujących Klientowi uprawnień w zakresie anulowania zamówienia lub odstąpienia od umowy oraz składania przez Klientów reklamacji.

Właścicielem Sklepu jest Inari Snowboards Ariel Sawczuk z siedzibą w Lublinie, ul. Oczki 7, 20-435 Lublin, NIP 537-190-93-22, REGON 060306726.
 
W razie pytań lub wątpliwości dotyczących treści Regulaminu prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują się w punkcie 52 Regulaminu.
 
UWAGI OGÓLNE
 
Systematyka Regulaminu
1. Regulamin podzielony został na wewnętrzne jednostki redakcyjne, zgodnie z następującym spisem treści:
 
Spis treści
Uwagi ogóle
Definicje
Wymagania techniczne niezbędne dla korzystania ze Sklepu
Rejestracja oraz składanie Zamówień
Rejestracja
Dane osobowe
Składanie Zamówień oraz zawieranie Umowy
Zmiana, anulowanie oraz rezygnacja z zamówień
Anulowanie zamówień
Zmiana zamówień
Odstąpienie od umowy
Zwrot towaru
Postanowienia pozostałe
Reklamacje
Promocje
Uwagi końcowe
Kontakt
 
2. Niezależnie od zastosowanego podziału, Regulamin stanowi kompleksową całość, a żadna z jego części nie powinna być interpretowana w oderwaniu od pozostałych.
3. Regulamin:
(i) dostępny jest na stronie internetowej www.sklep.winterismylove.pl w stopce na dole strony: Pomoc/ Regulamin, a także w siedzibie Winter Is My Love.
(ii) pobrać można klikając TUTAJ. @@@
 
DEFINICJE
 
4.Jeśli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie, następującym zwrotom pisanym z wielkimi literami nadano następujące znaczenie:
(i) ADRES – oznacza adres e-mail podany przez Klienta w procesie rejestracji i tworzenia Konta. Adres może być edytowany w zakładce Twoje konto / edycja konta @@@ link do edycji

(ii) Winter Is My Love – oznacza Ariela Sawczuka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Inari Snowboards Ariel Sawczuk z siedzibą w Lublinie, ul. Oczki 7, 20-435 Lublin, NIP 537-190-93-22, REGON 060306726.

(iii) FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znacza formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia;

(iv) KLIENT – oznacza osobę zamierzającą dokonać zakupów lub dokonującą zakupów w Sklepie;

(v) KONTO – oznacza konto Klienta utworzone w Sklepie;

(vi) REGULAMIN – oznacza niniejszy regulamin Sklepu;

(vii) SKLEP – oznacza sklep internetowy WINTERISMYLOVE.PL dostępny w domenie internetowej www.sklep.winterismylove.pl;

(viii) TOWAR – oznacza dostępne w Sklepie przedmioty będące przedmiotem Umowy;

(ix) UMOWA – oznacza umowę sprzedaży Towaru zawieraną pomiędzy Klientem a Winter Is My Love;

(x) ZAMÓWIENIE – oznacza oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia zmierzające do zawarcia Umowy.

 
WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DLA KORZYSTANIA ZE SKLEPU
5. Dla korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie:
(i) komputera lub innego urządzenia umożliwiającego korzystanie z przeglądarki internetowej (a) Chrome, (b) Firefox, (c) Internet Explorer, (d) Opera lub (e) Safari;
(ii) jednej z przeglądarek, o których mowa w ppkt. (ii) powyżej;
(iii) dostępu do internetu;
(iv) aktywnego konta e-mail.
 
REJESTRACJA ORAZ SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 
Rejestracja
6. Dla zawarcia Umowy niezbędne jest dokonanie prawidłowej rejestracji lub złożenie zamówienia bez rejestracji, przy jednoczesnym jednorazowym podaniu danych takich samych, jak w procesie rejestracji, tj. obligatoryjnie danych określonych w pkt. 7 Regulaminu i fakultatywnie danych określonych w pkt. 8 Regulaminu.
7. Prawidłowa rejestracja następuje poprzez podanie następujących danych:
(i) Imienia,
(ii) Nazwiska,
(iii) Adresu poczty e-mail;
(iv) Adresu korespondencyjnego;
(v) Telefonu.
8. W przypadku chęci uzyskania przez Klienta faktury VAT w procesie rejestracji konieczne jest podanie także:
(i) Numeru Identyfikacji Podatkowej;
(ii) Nazwy firmy.
Powyższe dane nie są niezbędne dla ukończenia rejestracji. Mogą być one także uzupełnione w ramach funkcjonalności Konta w stopce strony, w zakładce Twoje konto / ustawienia konta @@@ link do edycji
9. Dane wprowadzone w procesie rejestracji lub przy składaniu zamówienia muszą być prawdziwe.
10. Dla ukończenia rejestracji niezbędne jest także podanie oraz potwierdzenie hasła. Hasło powinno odpowiadać wymaganiom określonym w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1024). Ukończenie procesu rejestracji następuje poprzez kliknięcie pola Załóż konto oraz wprowadzenie formularza do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Winter Is My Love mógł się z nim zapoznać.
11. Ukończenie procesu rejestracji równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Winter Is My Love danych osobowych w zakresie niezbędnym dla składania oraz rozliczania Zamówień.
11. Rejestracja jest jednorazowa, a jej zakończenie wiąże się z utworzeniem dla Klienta indywidualnego Konta. Adres poczty e-mail oraz hasło są podstawą do późniejszego logowania do Konta.
 
Dane osobowe
12. Zasady zbierania oraz przetwarzania danych osobowych Klientów, jak i wszelkich innych informacji o Klientach określone zostały w polityce prywatności.
13. Polityka prywatności dostępna jest na stronie internetowej sklep.winterismylove.pl w zakładce Informacje / Bezpieczeństwo, a także w siedzibie Winter Is My Love. @@@link
 
Składanie Zamówień oraz zawieranie Umowy
14. Składanie Zamówień możliwe jest:
(i) po dokonaniu rejestracji oraz utworzeniu Konta lub bez tych czynności, tj. poprzez podanie danych przy jednorazowym zamówieniu;
(ii) 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu.
15. Zamówienie składane jest poprzez wypełnienie przez Klienta następujących czynności:
(i) dodanie określonego Towaru do koszyka Sklepu. Wszystkie ceny Towarów podawane są w walucie złoty polski (PLN) oraz w kwocie brutto, tj. z uwzględnionym podatkiem VAT. Ceny Towarów nie zawierają wliczonych kosztów dostawy, które podawane są osobno, w koszyku Sklepu. Informacje zawarte w Sklepie nie są ofertą w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
(ii) klikniecie „Zamawiam i płacę” we właściwej zakładce Sklepu oraz wprowadzenie zamówienia do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Winter Is My Love mógł się z nim zapoznać.

Do ukończenia procesu składania zamówienia Towaru niezbędne jest – za pomocą zaznaczenia odpowiednich checboxów - dokonanie przez Klienta akceptacji Regulaminu oraz złożenie oświadczenia, iż został poinformowany o prawie do odstąpienia od Umowy o którym mowa w punkcie 24.

16. Umowa zawarta zostaje w momencie spełnienia wspólnie (łącznie) następujących warunków:
(i) otrzymanie przez Winter Is My Love potwierdzenia Zamówienia, będącego oświadczeniem woli Klienta w przedmiocie zawarcia Umowy;
(ii) potwierdzeniu przez Winter Is My Love przyjęcia zamówienia do realizacji w formie wiadomości e-mail na Adres;
(iii) na warunkach określonych w Zleceniu oraz Regulaminie.
Klient zostaje w pierwszej kolejności powiadomiony o otrzymaniu przez Winter Is My Love potwierdzenia Zamówienia do realizacji poprzez skierowanie odrębnej wiadomości e-mail na Adres. Jeżeli Towar jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia i ewentualnej propozycji dalszej realizacji zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy następuje poprzez przesłanie Klientowi na Adres potwierdzenia (podsumowania) przyjęcia Zamówienia, w formie wiadomości e-mail (odrębnej od wiadomości e-mail o otrzymaniu potwierdzenia Zamówienia). Złożenie zamówienia równoznaczne jest z wyrażeniem przez Klienta zgody na utrwalenie potwierdzenia zawarcia Umowy w formie elektronicznej jako wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim.
 
17. Realizacja Umowy przez Winter Is My Love następuje:
(i) od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach do 9:00 do 17:00;
(ii) po uregulowaniu przez Klienta należności z tytułu Umowy, tj. po dokonaniu wpłaty za Towar oraz przesyłkę. Wpłata za Towar dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy: 05 1140 2004 0000 3302 3145 2020 (mBank) lub w postaci płatności elektronicznej za pośrednictwem systemu płatności udostępnianego Klientowi. Wpłata za Towar nastąpić winna w terminie 14. (słownie: czternastu) dni od dnia potwierdzenia zamówienia, o którym mowa w punkcie 13 ppkt. (iii) Regulaminu. W przypadku niedokonania przez Klienta wpłaty za Towar Winter Is My Love może odstąpić od Umowy poprzez skierowanie wiadomości e-mail na Adres o odstąpieniu od Umowy.
18. Towar dostarczany jest:
(i) bez jakichkolwiek wad lub usterek;
(ii) w fabrycznym opakowaniu;
(iii) w miejsce wskazane przez Klienta w Formularzu Zamówienia. Domyślnym adresem dostawy jest adres wprowadzony w procesie rejestracji. Winter Is My Love nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu lub niedostarczenie Towaru wynikające z podania przez Klienta błędnego adresu dostawy.
(iv) za pośrednictwem:
a. paczki pocztowej. W przypadku niepodjęcia paczki zastosowanie znajduje regulamin Poczty Polskiej w zakresie awizowania oraz zwrotu przesyłki;
Koszty zwrotu niepodjętej w terminie przesyłki obciążają Klienta. Winter Is My Love nadaje paczkę z Towarem w terminie nie dłuższym niż 5 (słownie: pięć) dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty za Towar;
(v) wraz z fakturą VAT, o ile Klient zażądał jej wystawienia.
 
ZMIANA, ANULOWANIE ORAZ REZYGNACJA Z ZAMÓWIEŃ
 
Anulowanie zamówień
19. Do chwili otrzymania informacji o przyjęciu zamówienia na Adres, Klient może anulować zamówienie w całości lub części.
20. Anulowanie zamówienia dokonywane jest za pośrednictwem funkcjonalności Konta dostępnej w zakładce "Koszyk" na stronie sklep.winterismylove.pl. Winter Is My Love potwierdzi anulowanie zamówienia za pośrednictwem wiadomości mailowej wysłanej na Adres.
21. Oświadczenia Klienta złożone w formie określonego w punkcie 20 przed otrzymaniem informacji o przyjęciu zamówienia równoznaczne jest z anulowaniem zamówienia w całości lub w części, której przedmiotowe oświadczenie dotyczy.
 
Zmiana zamówień
22. Do chwili otrzymania informacji o przyjęciu zamówienia na Adres, Klient może zmienić zamówienie w całości lub części.
23. Zmiana zamówienia dokonywane jest za pośrednictwem funkcjonalności Konta dostępnej w zakładce "Koszyk" na stronie sklep.winterismylove.pl. Winter Is My Love potwierdzi zmianę zamówienia za pośrednictwem wiadomości mailowej wysłanej na Adres.
 
Odstąpienie od umowy
24. Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 (słownie: czternaście) dni.
25. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia doręczenia Klientowi lub wskazanej przez niego osobie zamówionych towarów.
26. Jeśli produkty zamówione przez Klienta w ramach jednego Zamówienia dostarczane będę osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia doręczenia Klientowi lub wskazanej przez niego osobie ostatniej z rzeczy, partii lub części towarów.
27. Klient może odstąpić od umowy poprzez:
(i) skierowanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres Inari Snowboards Ariel Sawczuk (Winter Is My Love), ul. Oczki 7, 20-435 Lublin. Dla zachowania terminu określonego w punkcie 24 niezbędne jest skierowanie pisemnego oświadczenia do 14. (słownie: czternastego) dnia od doręczenia Klientowi towaru. Decydującym jest data stempla pocztowego. Jeśli chcesz wysłać odstąpienie jego wzór możesz pobrać @@@tutaj;
(ii) skierowanie mailowego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres sklep@winterismylove.pl. Dla zachowania terminu określonego w punkcie 24 niezbędne jest wprowadzenie wszystkich danych wymaganych w formularzu do 14. (słownie: czternastego) dnia od doręczenia Klientowi towaru. Decydującym jest data przesłania wprowadzonych danych (transmisja danych).
(iii) formularz dostępny na stronie internetowej @@@ www.sklep... zwroty-reklamacje. Dla zachowania terminu określonego w punkcie 24 niezbędne jest wprowadzenie wszystkich danych wymaganych w formularzu do 14. (słownie: czternastego) dnia od doręczenia Klientowi towaru. Decydującym jest data przesłania wprowadzonych danych (transmisja danych). Jeśli chcesz przejść do formularza kliknij @@@tutaj.
28. Klient traci możliwość odstąpienia od Umowy w przypadku, w którym otrzymany przez Klienta Towar dostarczony był w zapieczętowanym opakowaniu, które zostało przez Klienta otworzone, zaś wykorzystanie Towaru po otwarciu opakowania ze względów sanitarnych lub higienicznych jest niemożliwe.
29. Winter Is My Love po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu poinformuje Klienta o jego odebraniu.
30. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu z zachowaniem zasad określonych w punktach od 19 do 28 Regulaminu prowadzi do uznania umowy za niezawartą.
 
Zwrot towaru
31. Odstąpienie od umowy skutkuje zobowiązaniem Klienta oraz Winter Is My Love do wzajemnego zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony z tytułu umowy.
32. W terminie 14. (słownie: czternastu) dni od dnia odstąpienia od umowy:
(i) Klient zobowiązany jest od zwrotu otrzymanych towarów. Zwrot następuje na koszt Klienta poprzez przesłanie towaru na adres Winter Is My Love za pośrednictwem przesyłki pocztowej;
(ii) Winter Is My Love zobowiązany jest do zwrotu wszelkich płatności otrzymanych od Klienta, w tym koszt przesłania towaru do Klienta. Winter Is My Love nie zwraca kosztów zwrotu towaru, o których mowa w punkcie 32 ppkt (i) powyżej.
33. Zwrot kwot, o którym mowa w puncie 32 ppkt (ii) powyżej nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodził się na inny sposób zwrotu. Inny sposób zwrotu towaru nie może wiązać się z powstaniem jakichkolwiek kosztów dodatkowych po stronie Klienta.
34. Winter Is My Love może wstrzymać się od zwrotu płatności, o którym mowa w punkcie 32 ppkt (ii) powyżej do chwili:
(i) otrzymania Towaru lub
(ii) przesłania przez Klienta potwierdzenia nadania towaru mailowo na adres sklep@winterismylove.pl lub pisemnie na adres
Inari Snowboards Ariel Sawczuk, ul. Oczki 7, 20-435 Lublin.
35. Towar zwracany przez Klienta winien być kompletny, posiadać metki oraz nie nosić śladów używania ponad ślady wynikające z użytkowania niezbędnego dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
36. W przypadku stwierdzenia przez Winter Is My Love, że Klient wykorzystywał Towar w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, Klient ponosić będzie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru.
 
POSTANOWIENIA POZOSTAŁE
 
Reklamacje
37. W przypadku, gdy po otrzymaniu zamówionego Towaru Klient stwierdzi niezgodność Towaru z jego opisem widniejącym na zamówieniu, wady fabryczne lub uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego transportu Towaru, Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
38. Reklamacji nie podlegają wady powstałe w wyniku niedbałego, niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem używania Towaru.
39. Reklamacji dokonuje się poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego znajdującego się w zakładce @@@podaj link oraz jego wprowadzenie go do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Winter Is My Love mógł się z nim zapoznać lub poprzez bezpośredni kontakt z Winter Is My Love. Klient w zgłoszeniu reklamacji zobowiązany jest do podania:
(i) wady Towaru oraz jej rodzaju,
(ii) numeru zamówienia;
(iii) rodzaju oraz specyfikacji Towaru obciążonego wadą.
Złożenie reklamacji za pośrednictwem formularza potwierdzane jest za pośrednictwem wiadomości e-mail kierowanej na Adres.
40. W przypadku, w którym Winter Is My Love uzna to za niezbędne, Klient zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanego Towaru, o czym zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail kierowanej na Adres. Przesłanie reklamowanego Towaru winno nastąpić za pośrednictwem przesyłki Poczty Polskiej.
41. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie nie dłuższym niż 14 (słownie: czternaście) dni od dnia:
(i) jej wpłynięcia do Winter Is My Love za pośrednictwem formularza reklamacyjnego lub
(ii) otrzymania przez Winter Is My Love reklamowanego Towaru.
42. W przypadku, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona:
(i) pozytywnie Winter Is My Love zwróci Klientowi koszty przesyłki, o której mowa w punkcie 40 do wysokości kosztów przesyłki Poczty Polskiej. Dodatkowo, Winter Is My Love naprawi uszkodzony Towar lub dostarczy nowy Towar. W przypadku niemożności naprawy lub zwrotu Winter Is My Love zwróci Klientowi koszt zakupu towaru. Punkt 32 ppkt. (ii) Regulaminu stosuje się odpowiednio;
(ii) negatywnie Winter Is My Love nie zwróci Klientowi kosztów przesyłki, o której mowa w punkcie 40, zaś zwrot Klientowi reklamowanego Towaru nastąpi na koszt Klienta.
43. Winter Is My Love nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.
 
Promocje
44. W Sklepie umieszczane być mogą promocje, które dzielą się na:
(i) promocje produktowe, które obniżają cenę danego Towaru kwotowo lub procentowo;
(ii) promocje wartościowe, które obniżają ocenę całego koszyka kwotowo lub procentowo;
(iii) promocje pakietowe, które obniżają cenę danego Towaru lub całego koszyka kwotowo lub procentowo, w zależności od ilości nabywanych Towarów.
45. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia. Promocje nie łączą się.
46. Zmiana zamówienia w ten sposób, że zamówienie nie spełnia warunków określonej promocji wyłącza jej stosowanie.
47. Szczegóły oraz warunki każdej promocji określane są każdorazowo w regulaminach poszczególnych promocji dostępnych w zakładce @@@dodaj link.
Uwagi końcowe
48. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone w Sklepie używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej.
49. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności zaś kodeksu cywilnego.
50. Winter Is My Love nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia funkcjonowania Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu.
51. Regulamin zastosowanie znajduje w odniesieniu do konsumentów.
 
KONTAKT
52. Wszelkie kontakty Klienta z Winter Is My Love podejmowane są za pośrednictwem:
(i) poczty e-mail pod adresem sklep@winterismylove.pl;
(ii) poczty tradycyjnej kierowanej na adres: Inari Snowboards Ariel Sawczuk (Winter Is My Love), ul. Oczki 7, 20-435 Lublin;
(iii) telefonu, pod numerem 501593993 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach do 9:00 do 17:00 (opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora). 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl